Statut

Statut Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego

Preambuła

Świadomi odrodzenia wartości konserwatywnych, postanowiliśmy połączyć się w Klubie Zachowawczo-Monarchistycznym. Zbliżył nas szacunek dla osoby ludzkiej, religii, etyki, tradycji, autorytetu i własności oraz poszanowanie prawa, a także odrzucenie metod rewolucyjnych. Uważamy, że powrotu do zasad i wartości konserwatywnych wymaga polska racja stanu. Wyrazem naszych przekonań jest wezwanie Józefa de Maistre’a: „Wierni poddani ze wszystkich klas i wszystkich prowincji musicie umieć być rojalistami. Niegdyś był to instynkt, dzisiaj to nauka.”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Par. 1/ Stowarzyszenie (dalej zwane Klubem) nosi nazwę Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego.

Par. 2/ Centralną siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania państwo Rzeczpospolita Polska.

Par. 3/ Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i po rejestracji nabywa osobowość prawną.

Par. 4/ Klub używa pieczęci okrągłej z jego symbolem i podłużnej z jego nazwą oraz adresem.

Rozdział II

Cele i środki działania

Par. 5/ Klub dąży do wykształcenia elit ideowych o poglądach konserwatywnych, zdolnych wziąć czynny udział w życiu politycznym kraju.

Par. 6/ Klub dąży do odbudowy fundamentalnych wartości chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej (godności, honoru, prawdy, wolności i odpowiedzialności) w oparciu o zasady:

1. Prymatu moralności w polityce,

2. Rządów prawa zbudowanych na:

a) nietykalności osobistej obywateli,

b) nienaruszalności własności prywatnej,

c) swobodzie działania w granicach wyznaczonych przez prawo i etykę katolicką,

d) wolności słowa,

e) autorytecie władzy,

3. Rodziny opartej na autorytecie ojca i władzy rodziców nad dziećmi.

Par. 7/ Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym,

2. organizowanie zebrań, spotkań dyskusyjnych, odczytów, seminariów, konferencji i kongresów.

3. współpracę z innymi organizacjami dla realizacji celów statutowych,

4. organizowanie działalności kulturalnej,

5. organizowanie życia towarzyskiego dla wszystkich członków Klubu,

6. prowadzenie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej,

7. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami Klubu i obowiązującymi przepisami.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

Par. 8/ Członkowie Klubu dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Par. 9/1. Członkiem zwyczajnym oraz wspierającym może być każdy, kto ukończył 18 lat, utożsamia się z celami Klubu określonymi w niniejszym Statucie, zapoznał się z programem działania Klubu, wypełnił deklarację członkowską oraz uiścił wpisowe.

2. Członkiem wspierającym może być również obywatel innego państwa, bez możliwości zostania członkiem zwyczajnym.

3. Członkiem wspierającym może być również osoba prawna.

Par. 10/1. Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów Klubu.

2. Godność Prezesa Honorowego Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego przysługuje każdorazowo pierwszemu, według kolejności piastowania funkcji, żyjącemu Prezesowi Rady Głównej KZ-M, po wygaśnięciu jego mandatu Prezesa Rady Głównej.

Par. 11/1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Rada Główna. Kandydatura nowego członka wymaga pisemnej rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.

2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Prezes Rady Głównej.

3. Członek wspierający ma możliwość zostania członkiem zwyczajnym na zasadach par. 11/1. Powyższe zadanie nie dotyczy członka wspierającego osobę prawną.

4. Członek zwyczajny może zmienić swój status na członka wspierającego poprzez złożenie pisemnej prośby wraz z motywacją na ręce Rady Głównej. Rada Główna jest zobowiązana przychylić się do tej prośby.

Par. 12/ Godność członka honorowego nadaje Rada Główna.

Par. 13/ Członkowie zwyczajni mają prawo być wybierani do Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej, gdy członkowie wspierający prawa takiego nie mają.

Par. 14/ Członek Klubu ma prawo:

1. brać udział we wszystkich formach działalności Klubu,

2. występować z wnioskami i postulatami do władz Klubu i otrzymywać odpowiedź,

3. być na bieżąco:

a) zaznajamianym z Oświadczeniami i decyzjami władz Klubu,

b) zaopatrywanym we wszystkie wydawnictwa Klubu,

4. nosić odznakę klubową,

5. wnioskować do Rady Głównej o okresowe zwolnienie z obowiązku płacenia składek miesięcznych lub o okresowe zmniejszenie wysokości składek miesięcznych.

Par. 15/ Członek Klubu ma obowiązek:

1. przestrzegać Statutu Klubu,

2. przestrzegać postanowień i stosować się do uchwał władz Klubu,

3. uiszczać w terminie składki członkowskie (nie dotyczy członków honorowych, Prezesa Honorowego KZ-M, członków Straży Klubu i członków Klubu zwolnionych z obowiązku płacenia składek przez Radę Główną),

4. uczestniczyć w Konwencie Klubu (dotyczy członków zwyczajnych).

Par. 16/ Przynależność do Klubu ustaje w przypadku:

1. skreślenia z listy członków wskutek:

a) śmierci członka Klubu,

b) zgłoszenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Klubu,

2. wykreślenia z Klubu z powodu:

a) nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,

b) utraty zdolności do czynności prawnych,

c) nie opłacania składek członkowskich i innych świadczeń przez okres pół roku, chyba że przed upływem tego terminu członek Klubu to usprawiedliwił.

Par. 17/1. Decyzję o ustaniu lub przywróceniu członkostwa podejmuje Rada Główna Klubu.

2. Wykreślonym członkom przysługuje odwołanie do Konwentu w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia o decyzji.

Par. 18/1. W przypadku długoterminowego wyjazdu, dłuższej choroby, na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu lub na pisemny wniosek członka Klubu, może on zostać zawieszony w prawach członkowskich, lecz na okres nie dłuższy niż dwa lata.

2. O zawieszeniu praw członkowskich decyduje Rada Główna Klubu.

3. Członek Klubu, który traci prawa członkowskie, jest również zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

Rozdział IV

Władze Klubu

Par. 19/ Władzami Klubu są:

1. Konwent,

2. Rada Główna,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Straż Klubu.

Par. 20/ Konwent jest walnym zebraniem członków zwyczajnych i zbiera się nie rzadziej, niż raz na jeden rok.

Par. 21/ Konwent jest zwoływany przez Prezesa lub na pisemny wniosek co najmniej 25 proc. członków zwyczajnych.

Par. 22/ Konwent ma prawo:

1. wyboru Prezesa Rady Głównej Klubu na pięcioletnią kadencję (ilość kadencji nieograniczona), oraz odwołania Prezesa z jego funkcji poprzez votum nieufności,

2. wyboru Komisji Rewizyjnej,

3. uchwalenia całościowego programu działania,

4. zmiany Statutu większością 2/3 głosów,

5. ustalania wysokości wpisowego i miesięcznych składek od członków zwyczajnych i wspierających,

6. przywracania członkostwa.

Par. 23/ Konwent uchwala wewnętrzny regulamin działania.

Par. 24/ Rada Główna składa się z 5 członków: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

Par. 25/ Obydwu Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza powołuje i odwołuje Prezes Rady Głównej.

Par. 26/ Do kompetencji Rady Głównej należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

2. przyjmowanie i usuwanie członków Klubu,

3. powołanie pięciu członków Straży Klubu w tym Przewodniczącego,

4. uzupełnianie składu organów Klubu do 2/5 w okresie kadencji,

5. wyznaczanie terytorialnych delegatów do tworzenia oddziałów Klubu,

6. proponowanie wysokości składek na Konwencie,

7. zwalnianie członków Klubu od obowiązku płacenia składek miesięcznych, a także rozpatrywanie wniosków o okresowe zmniejszenie wysokości składek miesięcznych,

8. nakładanie kar na członków Klubu zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

9. powoływanie pełniącego obowiązki Prezesa Rady Głównej do najbliższego Konwentu Klubu, w przypadku nie wybrania na Konwencie Prezesa Rady Głównej lub rezygnacji Prezesa Rady Głównej z funkcji w trakcie kadencji,

10. uchwalanie, nie częściej niż raz w roku, składki nadzwyczajnej, której wysokość nie może przekraczać dwukrotnej wysokości składki członka wspierającego dla członków wspierających oraz dwukrotnej wysokości składki członka zwyczajnego dla członków zwyczajnych.

Par. 27/ Rada Główna uchwala wewnętrzny regulamin działania.

Par. 28/ Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków Przewodniczącego Komisji i 4 Członków Komisji.

Par. 29/ Komisję Rewizyjną powołuje Konwent na okres dwóch lat.

Par. 30/ Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji.

Par. 31/ Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. badanie prawidłowości działań Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

2. interpretacja Statutu,

3. rozstrzyganie spraw spornych wewnątrz Klubu na zasadach sądu koleżeńskiego, określonych w wewnętrznym regulaminie działania Komisji Rewizyjnej,

4. w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez członka Klubu postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, a także działalności na szkodę Klubu wnioskowanie do Rady Głównej o wymierzenie członkowi Klubu jednej z następujących kar:

a) nagany,

b) nagany z podaniem do wiadomości członków Klubu w korespondencji,

c) zamiany członkostwa zwyczajnego na wspierające,

d) zawieszenia w prawach członka,

e) wykreślenia z Klubu,

5. kontrola na wniosek Straży Klubu lub Prezesa Honorowego KZ-M zgodności działań Rady Głównej z całościowym programem działania, uchwalanym przez Konwent, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, wnioskowanie do Konwentu o głosowanie votum nieufności wobec Prezesa Rady Głównej.

Par. 32/ Komisja Rewizyjna uchwala wewnętrzny regulamin działania.

Par. 33/ Straż Klubu ma charakter opiniotwórczy i doradczy. Do szczególnych kompetencji Straży Klubu należy:

1. określanie ideowego kierunku działalności edukacyjnej w Klubie,

2. przygotowywanie merytoryczne inicjatyw edukacyjnych,

3. stanie na straży linii ideowej w wydawnictwach Klubu,

4. zawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów zagranicznych i naukowych,

5. wyrażanie opinii w sprawach fundamentalnych dla Narodu i Państwa,

6. wnioskowanie do Komisji Rewizyjnej o zbadanie zgodności działań Rady Głównej z całościowym programem działania, uchwalonym przez Konwent.

Par. 34/ Straż Klubu może liczyć do 15 członków.

1. Pięciu członków Straży Klubu, w tym Przewodniczącego, powołuje Rada Główna spośród członków zwyczajnych i honorowych, w oparciu o zasadę jednomyślności.

2. Pozostali członkowie są dokoptowywani przez dotychczasowych członków Straży w oparciu o par. 37/, spośród osób, które szczególnie zasłużyły się w realizacji celów Klubu.

Par. 35/1. Upoważniony do wyrażania oficjalnego stanowiska w imieniu Straży Klubu jest Przewodniczący.

2. Przewodniczący kieruje pracami Straży Klubu opierając się na wewnętrznym regulaminie Straży.

Par. 36/1. Straż Klubu nie ma określonej kadencji.

2. Członkowie Straży Klubu tracą członkostwo Straży według zasad, na jakich zostali powołani. Nie dotyczy to Przewodniczącego do chwili piastowania przez niego swej funkcji.

3. W posiedzeniach Straży Klubu uczestniczy Prezes Klubu, bądź osoba przez niego wydelegowana.

4. Członkowie Straży Klubu nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.

Par. 37/ Uchwały dotyczące wyboru władz Klubu, zmian Statutu, rozwiązania Klubu oraz spraw majątkowych podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania. Inne uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 połowy liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

Rozdział V

Fundusze i majątek Klubu

Par. 38/ Majątek Klubu pochodzi z:

1. wpisowego i składek członkowskich,

2. darowizn i zapisów,

3. działalności gospodarczej i statutowej.

Par. 39/ Zasady gospodarki finansowej uchwala Konwent na wniosek Rady Głównej.

Par. 40/1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Klubu konieczna jest akceptacja Prezesa i Skarbnika Klubu.

2. Do reprezentowania Klubu upoważnieni są dwaj członkowie Rady Głównej.

Rozdział VI

Oddziały Klubu

Par. 41/1. Oddział terenowy Klubu może być utworzony po wyznaczeniu przez Radę Główną Klubu terenowego delegata – zgodnie z wymaganiami par. 26/5.

2. Działając zgodnie ze Statutem i postanowieniami Rady Głównej Klubu, oddział posiada autonomię co do podejmowanych inicjatyw i form pracy na wyznaczonym przez Radę Główną Klubu terytorium, a także własne władze: Konwent oddziału, Radę oddziału, Komisję Rewizyjną oddziału.

Par. 42/ Konwent oddziału

1. Konwent oddziału zbiera się nie rzadziej niż raz do roku na wniosek Rady oddziału lub Rady Głównej Klubu.

2. W Konwencie oddziału udział biorą członkowie zwyczajni i członkowie wspierający przynależący do oddziału.

3. Konwent oddziału powołuje Komisję Rewizyjną oddziału i zatwierdza plan pracy oddziału, a także decyduje o istotnych sprawach oddziału. Konwent oddziału podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych.

4. W przypadku wyznaczenia drugiego terminu Konwentu oddziału, decyzje na nim podjęte są prawomocne bez względu na kworum.

Par. 43/ Rada oddziału

1. Rada oddziału składa się z: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz Członka Rady. Prezes Rady oddziału jest ustanawiany przez Radę Główną Klubu. Pozostałych członków Rady oddziału wybiera Konwent oddziału. Skład Rady oddziału podlega akceptacji Rady Głównej Klubu.

2. Członkowie Rady oddziału pełnią swe funkcje do chwili odwołania ich przez Radę Główną Klubu.

3. Rada oddziału zajmuje się organizacją bieżącej działalności oddziału.

Par. 44/ Komisja Rewizyjna oddziału

1. Komisja Rewizyjna oddziału składa się z: Przewodniczącego oraz dwóch Członków. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału są powoływani i odwoływani przez Konwent oddziału. Kadencja Komisji Rewizyjnej oddziału trwa dwa lata.

2. Komisja Rewizyjna oddziału kontroluje działania pozostałych władz oddziału, szczególnie działalność finansową.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej i Rady oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego odnośnie Komisji Rewizyjnej oddziału i głos Prezesa w przypadku Rady oddziału.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Par. 45/ Rozwiązanie Klubu następuje w wypadku zmniejszenia się liczby członków Klubu poniżej 15, lub w wyniku uchwały Konwentu na zasadach par. 37/.

Par. 46/ W przypadku rozwiązania Klubu o sposobie przeznaczenia majątku i dokumentacji zadecyduje ostatni Konwent.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress